Disabeld diving

استاندارد غواصی معلولین (قسمت دوم)

استاندارد غواصی معلولین (قسمت دوم)

1399/07/23   مریم اقبال والا/ غنچه گل‌بافیان

تا حالا فکر کردید که آیا انسان‌هایی که معلولیت دارند هم غواصی می‌کنند؟ شما هم دعوتید. این شعار جزیره سفید آرامش را حتما شنیده‌اید؟ در این مقاله استانداردهای غواصی معلولین را برای شما ترجمه کردیم تا بدانید همه می‌توانند غواصی کنند.حتی شماا


4. مربی

۴.۱ کلیات

یک مربی فعال دارای گواهی IDD توانایی سازماندهی و مدیریت دوره‌های غواصی معلولین CMAS را دارد:

۴.۱.۱ برنامه‌ریزی تمرینات غواصی برای معلولین

۴.۱.۲ دوره‌های غواصی و امتحانات برای معلولین

۴.۱.۳ دوره‌های تمرینی و امتحانات برای معلولین

۴.۲ تعاریف

۴.۲.۱ تشکیلات و طول دوره‌ی IDD

این دوره توسط تعلیم دهنده‌ی مربی ITDD مدیریت می‌شود.

۴.۲.۲ شرایط ورود به دوره

یک IDD باید حضور مداوم داشته باشد و در تعلیم دادن معلولین همراه با راهنمایی‌های مکتوب در طی دوره‌ی دو ساله قبل از اینکه این دوره را برای خود شروع کند.

باید یک مربی فعال فدراسیون جهانی باشد.

۴.۲.۳ IDD هایی که حضور مداوم نداشته اند، باید یک دوره‌ی یادآوری بگذرانند.

5. تعلیم دهنده‌ی مربی

۵.۱ کلیات

یک ITDD مربی است با تجربه‌ی قابل توجه در تعلیم دادن غواصان معلول و کسی است که می‌تواند یک IDD را آموزش دهد.

۵.۲ تعاریف

۵.۲.۱ تشکیلات و طول دوره ITDD

ITDD سازماندهی و مدیریت برنامه‌های تعلیمی برای IDDها را به عهده دارد:

۵.۲.۱.۱ برنامه‌های تمرینی برای معلولین

۵.۲.۱.۲ دوره‌های غواصی و معاینات پزشکی معلولین

۵.۲.۱.۳ دوره‌ها و امتحانات برای دستیار غواصی معلولین DDA و همه‌ی برنامه‌های تدارک داده شده برای معلولین توسط کمیته‌ی CMAS برای غواصان دارای معلولیت.       

۵.۲.۲ شرایط ورودی

کاندیدا باید یک IDD فعال در فدراسیون جهانی باشد. باید در تدریس و تعلیم دادن مربیان با تجربه باشد.

6. تمرینات

۶.۱ توانایی‌های آب بسته (یا استخر)

این توانایی‌ها/تمرینات جهت این هستند تا مربی IDD را با توانایی شاگرد آشنا کند و بتواند به او تکنیک‌های غواصی را بیاموزد. توصیه می‌شود هر مربی IDD یک شاگرد با حداقل دو ناتوانی متفاوت را تعلیم دهد.

مربی IDD تحت تعلیم باید هر یک از توانایی‌های زیر را به غواص شاگرد در زمان‌های جدا از هم نشان دهد. سپس شاگرد زیر نظر و راهنمایی مربی هر یک را تمرین کند تا در حد آن سطح توانایی را بیاموزد.

 1. به طرز صحیح فین‌ها ماسک و اسنورکل را آماده‌ی استفاده کنند.
 2. به طریقه‌ی صحیح وسیله‌ی کنترل بیونسی را ببندند و شیر دیمند را به سیلندر غواصی متصل کنند. میزان هوا را چک کنند و همچنین از درست کار کردن تجهیزات اطمینان حاصل کنند. تجهیزات را آماده کنند و چک آخر تجهیزات را انجام دهند و یک چک بدنی هم انجام دهند.
 3. در روی سطح جلیقه را باد کنند تا بیونسی پیدا کنند؛ سپس BCD را تخلیه کنند و یک پایین رفتن آرام و صحیح داشته باشند.
 4. هنگامی که زیر آب است، یک تنفس درست و بدون حبس نفس داشته باشد.
 5. بازیافتن یک DV را تمرین کند:  در روی سطح و در زیر آب
 6. در زیر آب برداشتن و دوباره قرار دادن دهنی و شروع به تنفس نرمال کردن را تمرین کند. دهنی باید از راه‌های زیر تمیز شود: بازدم / از دکمه‌ی تخلیه‌ی روی دهنی استفاده کند.
 7. ماسک را پر و خالی کند: اول در سطح / بعد در زیر آب
 8. هنگام استفاده از تجهیزات اسکوبا در سطح یک کمربند وزنه مناسب را انتخاب کند و سپس به عمق برود. سپس به صورت صحیح و با سرعت ۱۰متر بر دقیقه با سطح بیاید.
 9. توانایی‌های خود را در حالی که تمام تجهیزات را به تن دارد نشان دهد. (تک سیلندر؛ BCD و کمربند وزنه و...) اگر امکانش باشد خارج از آب / در آب و در سطح آن
 10. تکنیک‌ها و قوانین یک غواصی خوب را به تمرین بگذارد.
 11. هنگامی که در سطح به صورت ثابت است به صورت یک در میان تنفس از دیمند و اسنورکل را تمرین کند(در عمق سطحی آب)
 12. هنگامی که تمام تجهیزات را به تن دارد (تک سیلندر؛ BCD و کمربند وزنه و...) کنترل بیونسی خود را نشان دهد. در سطح آب / در هنگام پایین رفتن و بالا آمدن / در کف استخر و بدون لمس کف
 13. بالا آمدن نرمال به سطح را تمرین کند (9 متر بر دقیقه) توقف ایمنی را به مدت یک دقیقه در میانه‌ی آب انجام دهد. نشان دهد که به صورت ثابت می‌تواند در یک عمق باقی بماند (حدود نصف عمق کلی) به مدت زمان حداقل یک دقیقه
 14. تنفس با پارتنر را از یک دهنی یه دهنی‌های جایگزین تمرین کند: (هوای جایگزین برای یک دقیقه) در موقعیت ثابت در عمق کف / هنگام بالا آمدن (با سرعت ۱۰ متر بر دقیقه)
 15. هنگامی که یکی به سطح رسید توسط باد کردن جلیقه بیونسی مثبت ایجاد کند اگر امکان دارد.
 16. این مهارت هم به صورت دهنده و هم گیرنده باید تمرین شود.
 17. یک موقعیت تمام شدن هوا را شبیه سازی کند و با یک سرعت کنترل شده به سطح بیاید (توسط دهنی جایگزین در دهان و تنفس نرمال مداوم)
 18. توانایی ورود و خروج به آب در یک یا دو شرایط و بهترین مکان را انتخاب کند.
 19. این مهم است که کاندیدا بداند که نقاط خروجی و ورودی باید عاری از خطرهای غیر ضروری باشند. در سطح در یک موقعیت کنترل شده به مدت ۵ دقیقه بایستد.

۶.۲ موقعیت غواصی در آب آزاد – تمرین مهارت‌ها

این تمرین مهارت‌ها جهت این هستند تا مربی IDD را با توانایی شاگرد آشنا کند و بتواند به او تکنیک‌های غواصی را بیاموزد. توصیه می‌شود هر مربی IDD یک شاگرد با حداقل دو ناتوانی متفاوت را تعلیم دهد.

مربی IDD تحت تعلیم باید هر یک از توانایی‌های زیر را به غواص شاگرد در زمان‌های جدا از هم نشان دهد. سپس شاگرد زیر نظر و راهنمایی مربی هر یک را تمرین کند تا در حد آن سطح توانایی را بیاموزد.

 • به طریقه‌ی صحیح وسیله‌ی کنترل بیونسی را ببندند و شیر دیمند را به سیلندر غواصی متصل کنند. میزان هوا را چک کنند و همچنین از درست کار کردن تجهیزات اطمینان حاصل کنند. تجهیزات را آماده کنند و چک آخر تجهیزات را انجام دهند و یک چک بدنی هم انجام دهند.
 • از وت‌سوت مناسب استفاده کند – کمک داشتن آزاد است.
 • به آب وارد شدن. شاگردان باید یک مکان ایمن از نظر شرایط خوب و مناسب توانایی‌های خود برای ورود به آب در نظر بگیرند.
 • در سطح برای داشتن بیونسی مثبت BCD را باد کنند:  با استفاده از دهان / استفاده از دکمه‌ی باد کننده
 • در سطح با استفاده از BCD یک شرایط راحت بیونسی برای خود ایجاد کند، با نگه داشتن سر کاملا خارج از آب.
 • در سطح با نگه داشتن سر زیر آب تنفس بین دهنی و اسنورکل را تمرین کنند.
 • بازیافت کردن یک دهنی را تمرین کنند: در سطح / در زیر آب
 • با داشتن تجهیزات کامل (همراه با وت‌سوت) به مدت ۲۵ دقیقه زیر آب در یک خط صاف شنا کند.
 • تا عمق برنامه ریزی شده یک پایین رفتن کنترل شده داشته باشد. در طول طناب لنگر رفتن آزاد است.
 • در عمق برنامه ریزی شده بیونسی خود را با استفاده از باد کردن BCD هماهنگ کند.
 • در زیر آب دهنی خود را بردارد و دوباره بگذارد و به طور نرمال شروع به تنفس کند. دهنی باید تمیز شود. توسط: بازدم / استفاده از دکمه‌ی تخلیه ی روی دهنی
 • پر و خالی کردن ماسک: در سطح / در زیر آب، عمق باید کنترل شده و ثابت باشد. به مدت ۳ دقیقه و در عمق ۳ تا ۶ متری یک ایستگاه ایمنی را شبیه سازی کند.
 • تنفس کردن با پارتنر را تمرین کند از دهنی جایگزین و یا یک دهنی: در یک موقعیت ثابت نزدیک به کف / هنگام بالا آمدن با سرعت ۱۰ متر بر دقیقه
 • هنگامی که یکی به سطح رسید توسط باد کردن جلیقه بیونسی مثبت ایجاد کند اگر امکان دارد.
 • این مهارت هم به صورت دهنده و هم گیرنده باید تمرین شود.
 • در عمق بین ۶ و ۹ متر یک موقعیت تمام شدن هوا را شبیه سازی کند و با یک سرعت کنترل شده به سطح بیاید توسط دهنی جایگزین در دهان و تنفس نرمال مداوم
 • در سطح به مدت ۵ دقیقه بایستد در یک موقعیت کنترل شده.
 • توانایی ورود و خروج به آب در یک یا دو شرایط و بهترین مکان را انتخاب کند. در صورت امکان از یک نقطه وارد آب شود و از یک نقطه‌ی دیگر خارج شود.
 • این مهم است که کاندیدا بداند که نقاط خروجی و ورودی باید از خطرهای غیر ضروری عاری باشند.     

مسئول تحقیق و پژوهش کارگروه کودکان کشور و عضو اتاق فکر مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت جزیره سفید آرامش مجاز می‌باشد.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

1399/07/23   مریم اقبال والا/ غنچه گل‌بافیان
از اینستاگرام ما