آموزش غواصی استخری اولین دوره‌ی آموزش غواصی و یکی از بهترین و جذاب‌‌ترین دوره‌های آموزش غواصی است. که در این دوره آموزشی، مربی مهارت‌ها و تکنیک‌های ابتدایی غواصی را به فراگیران آموزش می‌دهد. فراگیران با علوم و دانش پایه غواصی آشنا شده و خود را برای آموزش غواصی دریایی و ورود به آب‌های آزاد آماده می‌کنند. این امر می‌تواند به یادگیری و مهارت بیشتر فراگیران کمک کند.

از اینستاگرام ما