توری در این دسته‌بندی وجود ندارد.

بعد از بهتر شدن حال کره‌زمین و خوب شدن حال دل مردم دنیا و ایران، اولین تور خارجی جزیره سفید آرامش در دوره‌ی پسا کرونا برگزار خواهد شد.