این رشته ورزشی با ستاره درجه‌بندی می‌شود و افراد متقاضی در این رشته بنا به استعداد و قدرت جسمانی در هر ترم (۱۰جلسه) می‌توانند بین یک یا چند ستاره را آموزش ببینند، هزینه هر ترم در هر استان متفاوت می‌باشد. کلاس نیمه خصوصی (حداکثر ۷ نفر) و کلاس‌های خصوصی (حداکثر 3 نفر) می‌باشد.
بعد از گذراندن هر ستاره به فدراسیون شنا معرفی می‌شوند و از شرکت کنندگان آزمون ستاره گرفته می‌شود و در صورت قبولی برای هر نفر از فدراسیون شنا گواهینامه ستاره صادر می‌خواهد شد.
کلیه حرکات موزون هم بصورت انفرادی و در سطوح بالاتر بصورت تیمی می‌باشد که افراد متقاضی می‌تواند در تیم سینکرونایز و جشنواره‌ها و مسابقات سینکرونایز ایران نیز شرکت نماید. 
در حال حاضر این خدمات این رشته فقط در استان‌های البرز و تهران ارائه می‌شود.
 

 

از اینستاگرام ما