زیست شناسی، باستان شناسی، عکاسی زیر آب و...

استاندارد دوره‌های تخصصی غواصی کودکان

استاندارد دوره‌های تخصصی غواصی کودکان

1399/07/17   مریم اقبال والا/ غنچه گل‌بافیان

استاندارد مدرک گروه کودکان CMAS

1/3 مدرک گروه

 • شاگرد با گواهینامه دلفین برنز می‌تواند این مدرک را کسب نماید.
 • این مدرک بسته به ارزیابی مربی اعطا می‌شود.

1/1/3 مکان

 • سایت غواصی باید دارای دید خوبی باشد.
 • محافظت شده باشد.
 • تجهیزات کافی برای ورود و خروج به آب را داشته باشد.
 • همچنین باید گیاهان و جانورانی که برای دوره‌ی غواصی برنامه‌ریزی شده‌است را داشته باشد.

2/1/3 اهداف

 • شاگرد باید معیارهای ایمنی گروه را بشناسد:
 • بداند که از مربی گروه پیروی کند.
 • در سطح:
 • پس از مربی به آب وارد شود.
 • زیر نردبان نایستد.
 • در سطح آب با گروه خود بماند.
 • هنگامی که مربی علامت داد به سطح بیاید.
 • هنگام غواصی:
 • با مربی و گروه خود بماند.
 • با پارتنریا همیار خود بماند.
 • نسبت به علائم دیگر غواصان هشیار باشد.
 • در صورت غیرعادی بودن رفتار پارتنر خود، مربی را آگاه سازد.
 • اگر تنها ماند، با سرعت کنترل شده به سطح بیاید و منتظر بماند.
 • در راه بازگشت به قایق:
 • تا زمانی که نردبان خالی شود، صبر کند.
 • گروه را دنبال کند.
 • اهمال کاری نکند.
 • همراه بقیه‌ی گروه بماند.
 • در سطح گروه بماند اگر: پایین می‌روند، در کف آب هستند، یا بالا می‌روند. (کنترل وضعیت شناوری و تعادل خود)
 • هنگامی که مربی گفت، به سمت بالا برود.

3/1/3 استانداردهای ایمنی

 • ناحیه‌ی 5 متری و ناحیه‌ی 10متری برای دلفین نقره و طلا و برای بالاتر از 12سال مناسب می‌باشد.
 • غوص بهتر است در کف آب نگه‌داشته شود نسبت به شناوری در میانه‌ی آب. (آب کامل) "منظور این است که غواص را به کف آب ببرید و در میانه آب غوطه‌ور نباشد و زمان غوص را در زمان مد کامل انتخاب کنید."
 • ورودیه به آب با توجه به سطح شاگردان تعیین می‌شود.

4/1/3 تمرینات بیشتر

 • شاگرد می‌تواند بقیه‌ی مدارک خود را کسب نماید.

یادآوری:

1. مدارک متصل به گواهی‌های شاگردان نیستند، اما می‌توانند هم زمان داده شوند.

2. اگر یک غواص هیچگاه در محیط طبیعی غواصی نکرده باشد، قبل از کسب مدارک تخصصی باید یک دوره‌ی مخصوص سازگاری با محیط طبیعی را بگذراند.

3. مربی تعیین کننده‌ی طول این دوره است.

4. مربی موارد خاص را مدیریت می‌کند و با مشکلات غواصی با کودکان آشنایی دارد.

 

استاندارد مدرک قایق 1 کودکان CMAS

2/3 مدرک قایق یک (قایق‌های بادی یا دوبه)

 • پس از گواهی دلفین نقره‌ای می‌تواند کسب شود.
 • این مدرک بسته به ارزیابی مربی اعطا می‌شود.

1/2/3 مکان

 • سایت غواصی باید دارای دید خوبی باشد.
 • محافظت شده باشد.
 • تجهیزات کافی برای ورود و خروج به آب را داشته باشد.
 • همچنین باید گیاهان و جانورانی که برای دوره‌ی غواصی برنامه‌ریزی شده‌است را داشته باشد.

2/2/3 اهداف

 • شاگرد باید بتواند رو به پشت به آب وارد شود:
 • در موقعیت رو به پشت، راحت باشد.
 • پشت به آب در لبه‌ی قایق بنشیند.
 • از ورود به آب رو به پشت، نترسد.
 • با ورود به آب رو به پشت آشنا باشد:
 • چک کند که ناحیه برای ورود به آب خالی باشد.
 • پایین تنه‌ی خود را برای کمک به ورود به آب در لبه‌ی قایق قرار دهد.
 • چانه‌ی خود را روی قفسه‌ی سینه قرار دهد و سر خود را خم کند.
 • ماسک، دهنی و رگلاتور را با دست نگه دارد.
 • کف دستان خود را آزاد کند.
 • هنگامی که به پشت وارد می‌شود، همه‌ی اعضای بدن را در کنار هم نگه دارد.
 • هنگامی که به سطح بازگشت، علامت اوکی دهد.
 • ناحیه ورود را برای دیگران خالی کند.
 • شاگرد در راستای طناب لنگر پایین می‌رود:
 • در ابتدا به صورت عمودی پایین می‌رود. (پا پایین باشد.)
 • به هنگام پایین رفتن رو در روی مربی قرار بگیرد.
 • سپس با سر به پایین رفتن ادامه می‌دهد.
 • به هنگام پایین رفتن در کنار مربی قرار می‌گیرد.
 • در طی مسیر، گوش‌های خود را باز کند.
 • خود را با استفاده از طناب لنگر راهنمایی کند.
 • شاگرد تانک خود را در سطح باز می‌کند و تجهیزات تنفسی خود را از زیر آب تحویل می‌دهد:
 • برای برقرار کردن یک موقعیت ثابت درست فین‌ بزند.
 • برای باز کردن تانک، منتظر نوبت خود باشد.
 • والی باز کردن تانک را بداند:
 • کمربند ایمنی jockstrap  را باز کند.
 • بند پشت شیر رگلاتور را باز کند.
 • بند دوم را باز کند.
 • سگک jock strap را به بند آن وصل کند.
 • توالی جدا کردن تانک را اگر به جلیقه متصل بود بداند:
 • باد جلیقه را به طریقه‌ی صحیح پر کند.
 • اول دست سمت مخالف رگلاتور را از جلیقه خارج کند.
 • دست دیگر را خارج کند.
 • تجهیزات خود را از روی آب به سمت قایق تحویل دهد.
 • اسنورکل خود را تحویل دهد.
 • از قایق بالا برود.

3/2/3 استانداردهای ایمنی

 • ناحیه‌ی 5 متری و ناحیه‌ی 10متری برای دلفین نقره و طلا و برای بالاتر از 12سال مناسب می‌باشد.
 • غوص بهتر است در کف آب نگه‌داشته شود نسبت به شناوری در میانه‌ی آب. (آب کامل) "منظور این است که غواص را به کف آب ببرید و در میانه آب غوطه‌ور نباشد و زمان غوص را در زمان مد کامل انتخاب کنید."
 • ورود به آب با توجه به سطح شاگردان تعیین می‌شود.

4/2/3 تمرینات بیشتر

 • شاگرد می‌تواند مدرک قایق دو را کسب کند.

یادآوری:

1. مدارک متصل به گواهی‌های شاگردان نیستند، اما می‌توانند هم زمان داده شوند.

2. اگر یک غواص هیچگاه در محیط طبیعی غواصی نکرده باشد، قبل از کسب مدارک تخصصی باید یک دوره‌ی مخصوص سازگاری با محیط طبیعی را بگذراند.

3. مربی تعیین کننده‌ی طول این دوره است.

4. مربی موارد خاص را مدیریت می‌کند و با مشکلات غواصی با کودکان آشنایی دارد.

 

استاندارد مدرک قایق 2 کودکان CMAS

3/3 مدرک قایق دو (قایق ماهیگیری، قایق موتوری)

 • پس از گواهی دلفین نقره‌ای می‌تواند کسب شود.
 • این مدرک بسته به ارزیابی مربی اعطا می‌شود.

1/3/3 مکان

 • سایت غواصی باید دارای دید خوبی باشد.
 • محافظت شده باشد.
 • تجهیزات کافی برای ورود و خروج به آب را داشته باشد.
 • همچنین باید گیاهان و جانورانی که برای دوره‌ی غواصی برنامه‌ریزی شده‌است را داشته باشد.

2/3/3 اهداف

 • شاگرد با قوانین ایمنی قایق را بداند و به آن‌ها احترام بگذارد:
 • بی‌حرکت بنشیند. (روی قایق از دویدن خودداری کند.)
 • این اصطلاحات دریایی را بداند: سینه، پاشنه، لنگرگاه
 • به ناخدا گوش دهد.
 • با فاصله از موتور و سایر تجهیزات، مثل لنگر، قرار گیرد.
 • روی قایق از خم شدن به سمت آب خودداری کند.
 • شاگرد مستقیما درون آب بپرد:
 • قبل از پریدن، منطقه را چک کند.
 • اجازه دهد که تیغه‌های فین از لبه‌ی قایق آویزان باشد.
 • ماسک، تانک و دهنی خود را نگه دارد.
 • قبل از برداشتن گام از قایق به سمت رو به رو نگاه کند.
 • پس از آمدن به سطح سریعا به مربی علامت اوکی بدهد.
 • منطقه را برای دیگر غواصان خالی کند.
 • در سطح نزدیک به پارتنر خود بماند و برای پایین رفتن منتظر علامت مربی باشد.
 • شاگرد باید پایین رفتن را بلد باشد:
 • ابتدا پاها
 • ابتدا سر
 • باز کردن گوش‌های خود را فراموش نکند.
 • از طریق بینی، درون ماسک خود بدمد.
 • مربی خود را دنبال کند.
 • شاگرد در خط طناب لنگر پایین برود:
 • رو به روی مربی خود قرار بگیرد.
 • با وضعیت تعادل یا شناوری آشنا باشد. (قرار گرفتن در یک عمق خاص)
 • اگر جلیقه به تن دارد، می‌تواند در آب تحت فشار قرار بگیرد. (در صورتی که از BCD استفاده می‌کند به دریا برود.)
 • شاگرد با تمام تجهیزات از نردبان قایق بالا برود.
 • دهنی را در دهان خود نگه دارد.
 • تا هنگامی که نردبان خالی می‌شود، صبر کند.
 • پای خود را با دقت روی پله‌ی نردبان قرار دهد.
 • منطقه را برای دیگر غواصان خالی کند.
 • تجهیزات خود را درآورد و به کناری بگذارد.
 • شاگرد بتواند این گره‌ها را بزند:
 •       Mooring, bowline, clove hitch, sheet bend, hitches
 • گره مربعی و ضررهای آن
 •  8 گره اصلی و شکل آن‌ها

3/3/3 استانداردهای ایمنی

 • ماکسیمم عمق 5 متر
 • ورود به آب با توجه به سطح شاگردان تعیین می‌شود.

4/3/3 تمرینات بیشتر

 • شاگرد می‌تواند بقیه‌ی مدارک خود را کسب نماید.

یادآوری:

1. مدارک متصل به گواهی‌های شاگردان نیستند، اما می‌توانند هم زمان داده شوند.

2. اگر یک غواص هیچگاه در محیط طبیعی غواصی نکرده باشد، قبل از کسب مدارک تخصصی باید یک دوره‌ی مخصوص سازگاری با محیط طبیعی را بگذراند.

3. مربی تعیین کننده‌ی طول این دوره است.

4. مربی موارد خاص را مدیریت می‌کند و با مشکلات غواصی با کودکان آشنایی دارد.

 

استاندارد مدرک جلیقه کودکان CMAS

4/3 مدرک جلیقه

 • پس از گواهی دلفین برنز می‌تواند کسب شود.
 • این مدرک بسته به ارزیابی مربی اعطا می‌شود.

1/4/3 مکان

 • سایت غواصی باید دارای دید خوبی باشد.
 • محافظت شده باشد.
 • تجهیزات کافی برای ورود و خروج به آب را داشته باشد.
 • همچنین باید گیاهان و جانورانی که برای دوره‌ی غواصی برنامه‌ریزی شده‌است را داشته باشد.

2/4/3 اهداف

 • شاگرد قادر به چک کردن، فیکس کردن جلیقه باشد و از ایمنی آن اطمینان حاصل کند.
 • قبل از هر غوص جلیقه‌ی خود را چک کند: اتصالات، تخلیه‌های اورژانسی و بندها بسته باشند.
 • جلیقه به تانک کاملا متصل باشد.
 • سیستم مستقیم خود را وصل کند و از کارآیی آن اطمینان حاصل کند.
 • جلیقه‌ی خود را پس از غواصی با آب شیرین بشوید و آن را در سایه خشک کند.
 • شاگرد بتواند موقعیت خود را در این حالات تثبیت کند:
 • پر و خالی کردن جلیقه در سطح آب.
 • با فین یا بدون فین
 • بتواند در عمق مورد نظر تعادل خود را حفظ کند.
 • شاگرد باید بتواند بالا آمدن خود را کنترل کند:
 • به هنگام بالا آمدن بازدم انجام دهد.
 • از عمق غوص، به آرامی بالا بیاید.
 • با استفاده از جلیقه حرکات خود را به کمترین حالت برساند.
 • بالا آمدن خود را قبل از به سطح رسیدن متوقف کند.
 • با نتیجه‌ی حبس نفس کردن آشنا باشد.

3/4/3 استانداردهای ایمنی

 • ناحیه‌ی 5 متری و ناحیه‌ی 10متری برای دلفین نقره و طلا و برای بالاتر از 12سال مناسب می‌باشد.
 • غوص بهتر است در کف آب نگه‌داشته شود نسبت به شناوری در میانه‌ی آب. (آب کامل) "منظور این است که غواص را به کف آب ببرید و در میانه آب غوطه‌ور نباشد و زمان غوص را در زمان مد کامل انتخاب کنید."
 • ورودیه به آب با توجه به سطح شاگردان تعیین می‌شود.

4/4/3 تمرینات بیشتر

 • شاگرد می‌تواند بقیه‌ی مدارک خود را کسب نماید.

یادآوری:

1. مدارک متصل به گواهی‌های شاگردان نیستند، اما می‌توانند هم زمان داده شوند.

2. اگر یک غواص هیچگاه در محیط طبیعی غواصی نکرده باشد، قبل از کسب مدارک تخصصی باید یک دوره‌ی مخصوص سازگاری با محیط طبیعی را بگذراند.

3. مربی تعیین کننده‌ی طول این دوره است.

4. مربی موارد خاص را مدیریت می‌کند و با مشکلات غواصی با کودکان آشنایی دارد.

 

استاندارد مدرک زیست شناسی دریا کودکان CMAS

5/3  مدرک زیست‌شناسی دریا

 • پس از گواهی دلفین برنز می‌تواند کسب شود.
 • این مدرک بسته به ارزیابی مربی اعطا می‌شود.

1/5/3 مکان

 • سایت غواصی باید دارای دید خوبی باشد.
 • محافظت شده باشد.
 • تجهیزات کافی برای ورود و خروج به آب را داشته باشد.
 • همچنین باید گیاهان و جانورانی که برای دوره‌ی غواصی برنامه‌ریزی شده‌است را داشته باشد.

2/5/3 اهداف

 • شاگرد باید توانایی داشته باشد که:
 • از یک تخته‌ی زیر آب استفاده کند.
 • جانوان محیطی که در آن غواصی می‌کند را بشناسد.
 • گیاهان محیطی که در آن غواصی می‌کند را بشناسد.
 • خطرات مربوط به آن جانوران و گیاهان را تشخیص دهد.
 • نحوه‌ی تغذیه‌ی آن‌ها را بداند (از طریق فیلتر آب، شکارچی،...)
 • شاگرد باید بتواند با رفتار درست از محیط محافظت کند:
 • با لمس نکردن هرچیزی که در آب می‌بیند.
 • با مشاهده کردن زندگی جمعیت‌های کوچک تا بزرگترین موجودات آن‌جا.
 • ثابت نگه‌داشتن خودش بدون اینکه با فین خود به چیزی آسیب بزند.
 • آلوده نکردن آب با انداختن زباله و آلاینده‌ها.
 • شاگرد باید مفاهیم اولیه ساده را بلد باشد:
 • امواج
 • زنجیره‌ی غذایی
 • نقش خورشید بر آب
 • نیاز به حفظ آب برای زندگی

3/5/3 استانداردهای ایمنی

 • ناحیه‌ی 5 متری و ناحیه‌ی 10متری برای دلفین نقره و طلا و برای بالاتر از 12سال مناسب می‌باشد.
 • غوص بهتر است در کف آب نگه‌داشته شود نسبت به شناوری در میانه‌ی آب. (آب کامل) "منظور این است که غواص را به کف آب ببرید و در میانه آب غوطه‌ور نباشد و زمان غوص را در زمان مد کامل انتخاب کنید."
 • ورودیه به آب با توجه به سطح شاگردان تعیین می‌شود.
 • 4/5/3 تمرینات بیشتر
 • شاگرد می‌تواند بقیه‌ی مدارک خود را کسب نماید.

یادآوری:

1. مدارک متصل به گواهی‌های شاگردان نیستند، اما می‌توانند هم زمان داده شوند.

2. اگر یک غواص هیچگاه در محیط طبیعی غواصی نکرده باشد، قبل از کسب مدارک تخصصی باید یک دوره‌ی مخصوص سازگاری با محیط طبیعی را بگذراند.

3. مربی تعیین کننده‌ی طول این دوره است.

4. مربی موارد خاص را مدیریت می‌کند و با مشکلات غواصی با کودکان آشنایی دارد.

 

استاندارد باستان‌شناسی کودکان CMAS

6/3 مدرک باستان شناسی

 • این مدرک پس از گواهی دلفین برنز می‌تواند کسب شود.
 • این مدرک بسته به ارزیابی مربی اعطا می‌شود.

1/6/3 مکان

 • سایت غواصی باید دارای دید خوبی باشد.
 • محافظت شده باشد.
 • تجهیزات کافی برای ورود و خروج به آب را داشته باشد.
 • همچنین باید گیاهان و جانورانی که برای دوره‌ی غواصی برنامه‌ریزی شده‌است را داشته باشد.

2/6/3 اهداف

 • شاگرد باید مفاهیم ساده‌ی اولیه را بلد باشد:
 • بررسی زمین
 • بررسی زمین سازگار شده با محیط آبی
 • تکنیک‌های متفاوت آزاد کردن هرچیزی بدون از بین بردن یا تخریب آن.
 • هزینه‌ی کشورش در رابطه با سایت‌ها و اجسام باستان شناسی
 • شاگرد باید بتواند یک سایت باستان‌شناسی را با رفتار درست محافظت کند:
 • هرچیزی در آب را لمس نکند.
 • شی بی‌اهمیت را جا به جا نکند.
 • ثابت نگه داشتن خودش بدون اینکه با فین خود به چیزی آسیب بزند.
 • شاگرد باید توانایی داشته باشد:
 • در یک محیط مربع در زیر آب بماند و کار کند.
 • بر روی تخته در زیر آب بتواند اشیا را نقاشی کند.
 • اندازه گیری‌های متفاوت و نقاشی‌ها را در یک صفحه بیاورد.
 • یک شی شکسته را بازسازی کند. (از تکه‌های سفالی، تقریبا هم سایز شی اصلی)
 • شاگرد باید بتواند:
 • با استفاده از پاراشوت (SMB)، از روی یک شی بالا برود.

3/6/3 استانداردهای ایمنی

 • ناحیه‌ی 5 متری و ناحیه‌ی 10متری برای دلفین نقره و طلا و برای بالاتر از 12سال مناسب می‌باشد.
 • غوص بهتر است در کف آب نگه‌داشته شود نسبت به شناوری در میانه‌ی آب. (آب کامل) "منظور این است که غواص را به کف آب ببرید و در میانه آب غوطه‌ور نباشد و زمان غوص را در زمان مد کامل انتخاب کنید."
 • ورودیه به آب با توجه به سطح شاگردان تعیین می‌شود.

4/6/3 تمرینات بیشتر

 • شاگرد می‌تواند بقیه‌ی مدارک خود را کسب نماید.

یادآوری:

1. مدارک متصل به گواهی‌های شاگردان نیستند، اما می‌توانند هم زمان داده شوند.

2. اگر یک غواص هیچگاه در محیط طبیعی غواصی نکرده باشد، قبل از کسب مدارک تخصصی باید یک دوره‌ی مخصوص سازگاری با محیط طبیعی را بگذراند.

3. مربی تعیین کننده‌ی طول این دوره است.

4. مربی موارد خاص را مدیریت می‌کند و با مشکلات غواصی با کودکان آشنایی دارد.


استاندارد عکاسی غواصی کودکان CMAS

7/3 مدرک عکاسی

 • پس از گواهی دلفین برنز می‌تواند کسب شود.
 • این مدرک بسته به ارزیابی مربی اعطا می‌شود.

1/7/3 مکان

 • سایت غواصی باید دارای دید خوبی باشد.
 • محافظت شده باشد.
 • تجهیزات کافی برای ورود و خروج به آب را داشته باشد.
 • همچنین باید گیاهان و جانورانی که برای دوره‌ی غواصی برنامه‌ریزی شده‌است را داشته باشد.

2/7/3 اهداف

 • شاگرد باید مفاهیم اولیه در مورد دید در زیر آب را بداند:
 • جذب رنگ‌ها
 • شکست نور
 • بازگشت نور
 • جذب نور
 • شاگرد باید بتواند از یک دوربین ساده استفاده کند:
 • از قطعات آن نگه‌داری کند.
 • از خود دوربین مراقبت‌های مورد نیاز را به عمل آورد. (خشک کردن و شستن و...)
 • ثابت نگه‌داشتن خودش بدون اینکه با فین خود به چیزی آسیب بزند.
 • بتواند یک جسم یا سوژه را به‌طور صحیح نشان کند.
 • شاگرد باید با مفاهیم اولیه‌ی عکاسی آشنا باشد:
 • ظاهر کردن
 • عمق
 • نور طبیعی
 • نور مصنوعی
 • پیدا کردن زاویه‌ی مناسب نسبت به نور
 • شاگرد باید بتواند:
 • یک گزارش کوچک تصویری از غواصی خود ارائه دهد.

3/7/3 استانداردهای ایمنی

 • ناحیه‌ی 5 متری و ناحیه‌ی 10متری برای دلفین نقره و طلا و برای بالاتر از 12سال مناسب می‌باشد.
 • غوص بهتر است در کف آب نگه‌داشته شود نسبت به شناوری در میانه‌ی آب. (آب کامل) "منظور این است که غواص را به کف آب ببرید و در میانه آب غوطه‌ور نباشد و زمان غوص را در زمان مد کامل انتخاب کنید."
 • ورودیه به آب با توجه به سطح شاگردان تعیین می‌شود.

4/7/3 تمرینات بیشتر

 • شاگرد می‌تواند بقیه‌ی مدارک خود را کسب نماید.

یادآوری:

1. مدارک متصل به گواهی‌های شاگردان نیستند، اما می‌توانند هم زمان داده شوند.

2. اگر یک غواص هیچگاه در محیط طبیعی غواصی نکرده باشد، قبل از کسب مدارک تخصصی باید یک دوره‌ی مخصوص سازگاری با محیط طبیعی را بگذراند.

3. مربی تعیین کننده‌ی طول این دوره است.

4. مربی موارد خاص را مدیریت می‌کند و با مشکلات غواصی با کودکان آشنایی دارد.

 

استانداردهای مدرک کمک‌های اولیه کودکان CMAS

8/3 مدرک کمک‌های اولیه

 • پس از گواهی دلفین برنز می‌تواند کسب شود.
 • این مدرک بسته به ارزیابی مربی اعطا می‌شود.

1/8/3 مکان

می‌تواند در هر سایتی باشد. (هم استخر و هم دریا)

2/8/3 اهداف

 • شاگرد باید بتواند از ایمنی خود و مصدوم محافظت کند.
 • شاگرد باید بتواند موقعیت را با توجه به پارامترهای حیاتی زیر بسنجد:
 • میزان هوشیاری
 • داشتن تنفس
 • داشتن نبض
 • شاگرد باید بتواند درخواست کمک کند:
 • سرویس‌های اورژانس (GSM...)
 • به دنبال یک بزرگسال مسئولیت پذیر و واجد شرایط بگردد.
 • به دنبال تانک اکسیژن بگردد.
 • به دنبال پتو (یا رو انداز) بگردد.
 • شاگرد باید بتواند کمک‌های اولیه را انجام دهد:
 • بستن زخم‌های کوچک (ضد عفونی کردن، فشار وارد کردن، محافظت،...)
 • سوختگی (توسط آب خنک محل را خنک کند، ضد عفونی،...)
 • جا انداختن (خنک کردن، بی حرکت نگه داشتن، فشار وارد آوردن،...)
 • شاگرد باید بتواند مفاهیم اولیه جلوگیری از سانحه را اعمال کند:
 • در غواصی (گوش‌ها، سینوس‌ها،...)
 • گرمازدگی
 • سرمازدگی
 • کم آبی
 • خطر جانوران و گیاهان محلی

3/8/3 استانداردهای ایمنی

 • ضدعفونی کردن وسایل استفاده شده
 • اطلاعات در مورد خون و ایدز و...

4/8/3 تمرینات بیشتر

 • شاگرد می‌تواند بقیه‌ی مدارک خود را کسب نماید.

یادآوری:

1. مدارک متصل به گواهی‌های شاگردان نیستند، اما می‌توانند هم زمان داده شوند.

2. اگر یک غواص هیچگاه در محیط طبیعی غواصی نکرده باشد، قبل از کسب مدارک تخصصی باید یک دوره‌ی مخصوص سازگاری با محیط طبیعی را بگذراند.

3. مربی تعیین کننده‌ی طول این دوره است.

4. مربی موارد خاص را مدیریت می‌کند و با مشکلات غواصی با کودکان آشنایی دارد.

 

مسئول تحقیق و پژوهش کارگروه کودکان کشور و عضو اتاق فکر مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت جزیره سفید آرامش مجاز می‌باشد.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

1399/07/17   مریم اقبال والا/ غنچه گل‌بافیان

از اینستاگرام ما