منشور اخلاقی جزیره سفید آرامش

منشور اخلاقی جزیره سفید آرامش

1399/01/17   غنچه گل‌بافیان

در جـهت رسیدن به اهـداف متعالی جـزیره سفـید آرامـش (که رضایت مشتریان و هنرجویان، توسعه عـلم غـواصی و حفظ مـحیط زیست) است، خود را باید مـقید به اجرای رسـالت، اصـول و مـنشور اخلاقی ذیل بدانیم و به آن پایبند باشیم.


منشور اخلاقی جزیره سفید آرامش:

 1. ما به عنوان کارکنان جـزیره سفـید آرامـش مـتعهد هستیم تا در تـمام ساعات خـدمت­‌رسانی، با ظاهری آراستـه و در مـحیطی مـنظم و آرام در نـهایت نـظم، ادب و احـترام با برخوردی نـیک و پـسندیده با مراجعان، همکاران، اسـاتید و هـنرجویان تعامل نماییم و در کـوتاه­ترین زمـان، امـور مـحوله را در کـمال صـداقت و رعـایت انــصاف به انجام بـرسانیم و در صورت برآورده نشدن نیاز اربـاب ­رجوع، توضیحات کـافی را برای روشن شدن ذهن آن­ها ارائه نـماییم.
 2. حضور به موقع در مـحل کار و رعایت وقـت­‌شناسی و زمـان­بندی در انجام کـلیه فـعالیت­‌های مرتبط با وظایف همکاران و ارباب رجوع، نـشانه‌­ای از نـظم و انـضباط جـزیره سفـید آرامـش است.
 3. ما به عنوان کارکنان جـزیره سفـید آرامـش پایبند به اصول آموزش، انتقال صحیح دانـش غـواصی با تـکیه بر تـجربه و توانمندی­‌های خویش و مطالعات مستمر در به روز نگه­‌داشتن عـلم غـواصی هستیم.
 4.  ما در جـهت رسـیدن به اهدافـمان با صـداقت کـامل و بدون هیچ غرض­‌ورزی مشتریانمان را راهنمایی می­‌نماییم.
 5. پایبندی به اصـول اخـلاقی (پرهیز از تـهمت، غـیبت، دروغ و شـایعه ­پراکنی) جزو تاکیدات مدیریت این مـدرسه می‌­باشد.
 6. خـوش­رویی، مـتانت و رعـایت اصول انسانی و اخـلاقی با هنرجویان، مراجعان و همکاران سـرلوحه رفـتارمان است؛ زیرا پـندار نیک، گـفتار نیک و کـردار نیک گویای شـخصیت پسندیده است.
 7. به مراجعان، هنرجویان و مشتریان این اطمینان را می‌­دهیم که با کـمال خـوش­رویی، احـترام و رعایت عـدالت و انـصاف از ایشان استقبال نماییم و با دقت به صحبت­‌ها و خواسته­‌های ایشان توجه نماییم و حـداکثر تلاش خود را در پاسخ­‌گویی دقـیق، سـریع، مـوثر، کـارآمد، شـفاف و راهنمایی به موقع و ارائـه اطـلاعات و خـدمات منطبق با مقـررات سـازمان­، با توجه به سه اصل مهم صـمیمیت، صـداقت و صـراحت انـجام دهـیم.
 8. ضمن معرفی خود و مسئولیت سـازمانی، در پـاسخ­گـویی و تـماس با مراجعان تـلفنی با مـتانت، صـدای­ آرام، واضـح و شـمرده صحبت می­‌کنیم تا حقوق مراجعان و خدمت­‌رسانی شایسته به ایشان را پاس بداریم و با کمال خـوش­رویی از ارباب رجـوع استقبال و پس از انجام­ دادن کار، او را بدرقه می­‌نماییم، زیرا ارباب­ رجـوع دلیل وجودی و ولی نعمـت مـاست.
 9. روحیه انتقـادپذیر و قبول انتقـاد سازنده همکاران، هنرجویان و مشتریان را به عنوان فرصتی برای اصـلاح و بهبود جـزیره سفـید آرامـش و ارتقاء خـدمت‌­رسانی در نظر می­‌گیریم، زیرا خـدمت به جامعه را خـدمت به خود می­‌دانیم و با رعایت احترام و ادب نسبت به مراجعین، همکاران به­ ویژه پیشکسوتان، به فرهنگ پاسخ­گویی، نقدپذیری، مسئولیت­‌پذیری و اعتماد متقابل پایبندیم.
 10. جـزیره سفـید آرامـش یک مدرسه غـواصی دانـش محور است که با رویـکرد تـوسعه عـلم غـواصی، پــرهیز از تـعصبات سـیستم­‌های آمـوزشی و تـلاش برای عـدم تـاثیر این تـعصبات در رابـطه انـسانی قـدم بـر می­‌دارد.
 11. ما مـتعهد به اصول سه­‌گانه مدیریت (که شـامل بـهبود مـستمر، مـشارکت کارکنان و رضایت مـشتری) هستیم و با استفاده از اختیارات و مسئولیت در هر­ رده سازمان با اخـلاق حـرفه­‌ای در جهت تـوسعه و تـعالی مدرسه قدم بر می­‌داریم.
 12. در جـزیره سفـید آرامـش اصل دیگر سازمانی، ترویج سـلامت اداری و رعایت کامل رازداری و حفظ اسرار مدرسه و هنرجویان می‌­باشد.
 13. درک صحیح اهـداف مدرسه و تلاش در جهت همسو بودن اهـداف فردی با اهـداف سازمانی از دیگر تـعهدات ما به جـزیره سفـید آرامـش اسـت.
 14. انـسجام سـازمانی با داشتن خرد جمعی در یک گروه که هـدف غایت آنها توسعه کار گروهی است، سرلوحه کارِ ما خواهد بود.
 15. اگر کارکنان یک مجموعه، بهداشت روانی و سلامت جسمانی داشته باشند، قطع به یقین این سـازمان از مـوفق‌­ترین سـازمان‌­های در حال توسعه خواهد بود، با توجه به این مـهم فعالیت‌­های ورزشی جهت شادی و شادابی کارکـنان این مـدرسه به طور مـستمر انجام مـی‌­پذیرد.
 16. ما در جهت توانمنـد­سازی مدرسه، با ایجاد خـلاقیت در کار و نـوآفرینی در راستای تـوسعه بازارکار جامعه غـواصی، برای آیندگانمان می­‌کوشیم.
 17. در حفظ مـحیط­‌ زیست و گسترش دانش غـواصی خود را مقید به اجرای رسالت، اصول و منشور اخلاقی می‌دانیم و به آن پـایبندیم.
 18. دریای بیکـران و طبیعت زیبا بر نـظم و آراسـتگی بنا شده است و ما ضمن تـوجه به انضـباط در خـود، مـحیط کـار و فـعالیت­‌ها، در جـلوگیری از اسـراف و مـصرف بـیهوده امـکانات و امـوال جـزیره سفـید آرامش، همه تـلاش خود را مـی‌­نماییم و از مـصرف هر آنچه که با پــایداری مـحیط‌ زیـست و اقـیانوس‌­ها در تـضاد باشد، اجـتناب مـی­‌کنیم.
 19. ما با رعایت اصل حفاظت از دریا‌ها که عدم شکار بی‌رویه جانداران می‌باشد، برای حفظ دریا تلاش می‌کنیم و صید و شکار آبزیان دریایی جزء خط قرمز‌های این مدرسه می‌باشد.
 20. مدرسه جـزیره سفـید آرامـش با هدف داشتن مکانی مناسب برای تـقویت روح و جـسم کارکنان، هنرجویان، مشتریان و همکاران تـلاش می‌­کند و در نـهایت جـزیره سفـید آرامـش مکانی است بـرای دریـایی شـدن شـما.

 

غنچه گل‌بافیان

مدیر عامل و موسس مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت جزیره سفید آرامش مجاز می‌باشد.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

1399/01/17   غنچه گل‌بافیان

از اینستاگرام ما