DAN

ماسک‌های مناسب برای ارائه اکسیژن

ماسک‌های مناسب برای ارائه اکسیژن

1399/09/26   بابک خورسند

در مورد ماسک‌های ارائه اکسیژن چیزی شنیده‌اید؟ تفاوت‌های آن‌ها را می‌دانید؟ MTV بهتر است یا DV؟ از NRB ماسک کی استفاده می‌شود؟ چرا هر غواص باید ماسک اورانازال شخصی داشته باشد؟


دیمند والو تنفسی (DV)


دســتگاه‌هــای اکســیژن DAN بسیار متفاوت هستند اولین و شاید مهم‌ترین دستگاه حــاوی یــک دیمنــد والــو تنفســی است که بسیار شــبیه بــه فشار شکن مرحلــه دوم رگلاتور غواصــی مــی‌باشــند. این سیستم کاملا تقاضا بوده و زمانــی کــه غــواص مصــدوم از طریــق ماســک شــروع بــه تنفــس مــی‌کنـد، چنانچـه آب بنـدی مناسـبی بیـن لبه ماسـک و صـورت غـواص مصـدوم ایجاد شـده باشـد، اکسـیژن 100 درصـد بـه ریـه‌هـای غـواص مصـدوم وارد مـی‌شـود. بـا دیمنـد والـو تنفسـی، فقـط مصدومانی می‌توانند استنشـاق کننـد، که هوشیار بوده و قدرت تنفس کردن را داشته باشد در واقع امسیژن را از دستگاه تقاضا کند و دستگاه نیز اکسیژن 100 درصد خالص در اختیار او قرار دهد. برای بهـره گیـری از دیمنـد والو تنفسـی مـی‌توانیـد آن را با اسـتفاده از یـک ماسـک دهانـی یـا ماسـک احیـای دهانـی بـر روی صـورت غـواص مصـدوم اسـتفاده کنیـد.

 

ماسک بدون استنشاق مجدد هوای بازدم (NRB MASK)


ماســک بــدون استنشــاق مجــدد هــوای بــازدم را ممکـن اسـت بـرای کمـک بـه تنفـس غـواص مصـدوم بـه کار بـرد. ایـن ماسـک امـکان استنشـاق اکسـیژن از کیسـه مخـزن واقـع در زیـر ماسـک دهانـی را بـه غـواص مصـدوم مـی‌دهـد. ماسـک بـدون استنشـاق مجـدد هـوای بـازدم از یـک ماسـک با سـه سـوپاپ یـک طرفـه تشـکیل شـده اسـت. دو سـوپاپ در هـر دو طـرف ماسـک و سـوپاپ دیگـر کـه ماسـک را از کیسـه مخـزن جـدا مـی‌کنـد. لولـه اکسـیژن بـرای اتصـال ماسـک بـه رگلاتور بـه کار بـرده مـی‌شـود و در قسـمت زیریـن ماسـک واقـع شـده اسـت کـه کیسـه مخـزن بـه آن متصـل مـی‌شـود. در هنـگام عمـل دم، اکسـیژن از طریـق ماسـک از کیسـه مخزن بـه ریـه‌هـای غـواص مصـدوم جریـان پیـدا مـی‌کنـد. سـوپاپ‌هـای یـک طرفـه در طرفیـن ماسـک، از نفـوذ هـوا ممانعـت می‌کننـد تـا از رقیـق شـدن اکسـیژن استنشـاقی جلوگیری شـود. در زمــان بــازدم، ســوپاپ یــک طرفــه زیریــن مانــع جریــان برگشـتی هـوای بـازدم بـه کیسـه مخـزن مـی‌شـود، امـا سـوپاپ‌هـای یـک طرفـه در طرفیـن ماسـک بـاز شـده و بـازدم را بـه خـارج منتشـر مـی‌نماینـد. عـلاوه بـر ایـن، طـی بـازدم، کیسـه مخـزن مجـددا از اکسـیژن خالـص پـر مـی‌شـود. ماسـک بـدون استنشـاق مجـدد هـوای بـازدم یـک روش مؤثـر بـرای ارایـه اکسـیژن استنشـاقی بـا غلظـت بـالا و بـا اسـتفاده از ویژگـی جریـان ثابـت رگلاتور مـی‌باشـد. اما، ایـن ماسـک عیبـی دارد کـه نیازمنـد جریـان زیـادی از اکسـیژن اسـت کـه بخاطـر جریـان ثابـت اکسـیژن مـی‌باشـد. مگـر اینکه ماسـک بـه طور کامـل در اطـراف صـورت آب بنـدی شـود، چـون هـوا بـه داخـل ماسـک نفـوذ نمـوده و موجـب کاهـش غلظـت اکسـیژن مـی‌گـردد. بـه ایـن خاطـر اسـت کـه ایـن روش ارائه اکسـیژن، پـس از سـوپاپ تقاضـا انتخـاب دوم بـرای تنفـس غـواص مصـدوم مـی‌باشـد.
ماسـک بـدون استنشـاق مجـدد هـوای بـازدم بـرای غـواص مصدومـی کـه تنفـس از دیمنـد والـو تنفسـی (DV) را تحمـل نمـی‌کنـد و یا مصدوم تنفس دارد اما به راحتی قادر به تنفس نمی‌باشد یـا زمانـی کـه غواصـان مصـدوم متعـددی وجـود دارنـد کـه نیازمنـد اکسـیژن باشـند، توصیـه مـی‌شـود. ماسـک بـدون استنشـاق مجـدد هـوای بـازدم کـه خـوب در جایـش نشسـته و همـه سـوپاپ‌هـای یـک طرفـه آن بـه درسـتی کار کننـد و بـه همـراه روش کاربـردی مناسـب مـی‌تواند غلظت اکسـیژن استنشـاقی را تـا حـدود 90 درصـد برسـاند و بـه طـور معمـول 65 تـا 75 درصـد در نظـر گرفتـه مـی شـود.

نکته‌ی بسیار مهم: اگر جریان اکسیژن به ماسک بدون استنشاق مجدد هوای بازدم قطع شود و ماسک روی صورت غواص مصدوم آب بندی مناسبی داشته باشد، ممکن است خطر خفه شدن غواص مصدوم وجود داشته باشد. بنابراین بسیار مهم است که به هنگام ارایه کمک‌های اولیه با اکسیژن با استفاده از ماسک بدون استنشاق مجدد هرگز غواص مصدوم را بدون مراقبت رها نکنیم و همیشه دقت کنیم کیسه مخزن هوا پر باشد و همواره بر تنفس کردن او نظارت داشته باشیم. به یاد داشته باشید که همواره هر ماسکی را قبل از متوقف نمودن عرضه جریان گاز از صورت مصدوم بردارید.

 

ماسک احیای دهانی (ORONASAL)


ماسـک احیـای دهانـی همـراه دسـتگاه اکسـیژن DAN، حـاوی یـک ورودی اکسـیژن مکمـل مـی‌باشـدکه به مصدومان بیهوش در غواصی و  همـراه بـا تنفـس احیـا بـه کار بـرده مـی‌شـود و در نتیجـه اکسـیژن بـا درصـد بیشـتری بـه غـواص مصـدوم بـدون تنفـس ارائـه خواهـد شـد. ماســک احیــای دهانــی از یــک مــاده انعطــاف پذیــر شـفاف تشـکیل شـده اسـت بـه طـوری کـه مـی‌توان آن را در هـم فـرو بـرد و در بسـته حمـل کـرد. "لولـه وسـط" بـه ناجـی اجـازه مـی‌دهـد تـا هـوای بازدمـی خـود را از ایـن طریـق بـه ریـه‌هـای غـواص مصـدوم بدمـد. ورودی اکسـیژن موجـود در روی ماسـک امـکان ارائـه اکسـیژن در حـال تنفـس احیـا دهـان بـه ماسـک بـه غـواص مصـدوم بـدون تنفـس را فراهـم مـی‌نمایـد. بـا ماسـک احیـای دهانـی بدون اکسـیژن مکمـل، فقـط 16 درصـد اکسـیژن تحویـل خواهـد داد. (هماننـد تنفـس مصنوعـی دهـان بـه دهـان) زمانـی کـه اکسـیژن مکمـل همـراه بـا ماسـک احیای دهانـی بـه کار بـرده مـی‌شـود، غلظـت اکسـیژن می‌توانـد بـه بیـش از 50 درصـد برسـد، کـه نسـبت بـه تنفـس مصنوعـی دهـان بـه دهـان، بهبـود قابـل توجهـی مـی‌باشـد. همچنیـن، در صورتیکـه سـوپاپ یـک طرفـه بـه ماسـک احیـای دهانـی متصـل باشـد، مانـع از دمیـده شـدن هـوای بـازدم فـرد بـدون تنفـس بـه صـورت ناجـی مـی‌شـود، در نتیجـه موجـب کاهـش خطـر انتقـال بیمـاری مـی‌گـردد.

ونتیالتور اکسیژن خود ران با جریان کم - ونتیالتور کنترل دستی (MTV)


ونتیالتور اکسـیژن خـود ران با جریان کـم یا ونتیالتور کنترل دسـتی هــم یــک دیمنــد والــو و هــم یــک دســتگاه ونتیالتــور اکسـیژن خـود ران بـا قابلیـت کنتـرل دسـتی مـی‌باشـد. طراحـی ایـن دیمندوالــو بــرای کمــک یــا کنتــرل بــه تهویــه یــا فراهــم کــردن امــکان تنفــس و دریافـت اکسـیژن بنـا بـه درخواسـت فـرد مصـدوم مـی‌باشـد. در نبود DV و یا در زمانی که نیاز به چند دستگاه DV وجود دارد می‌توانید از MTV نیز استفاده کنید. یکی دیگر از مهم‌ترین کاربردهای MTV دکمه انتقال اکسیژن به صورت دستی است.

 

ماســک کیســه‌ای ســوپاپ دار (BVM)


در ایران به غلط آمبوبگ نامیده می‌شود که یک نام برند است. این دستگاه ارائه اکسیژن و تنفس احیا می‌باشد که هم به اورانازال ماسک و هم به TRU_FIT MASK متصل می‌شود. برای مصدومان بدون تنفس استفاده می‌شود. کار با این دستگاه بسیار حساس است و در کلاس‌های پیشرفته اکسیژن تدریس می‌شود.

 

شما عزیزان می‌توانید با شرکت در دوره‌های بین‌المللی کاربری اکسیژن DAN که توسط مدرسین مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش برگزار می‌شود شرکت کنید و نحوه کار با تمام دستگاه‌ها  همچنین نحوه اتصال و جداسازی دستگاه‌ها را به ماسک‌های متفاوت برای مصدوم‌های غواصی با شرایط مختلف و ارائه درصدهای متفاوت اکسیژن را به‌صورت عملی روی مانکن و کیت‌های استاندارد اکسیژن آموزش ببینید.

بابک خورسند

مدیر فروش و مجری تور‌های مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش

 

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت جزیره سفید آرامش مجاز می‌باشد.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

1399/09/26   بابک خورسند
DAN

از اینستاگرام ما