DAN

اکسیژن چگونه به غواص مصدوم کمک می‌کند؟

اکسیژن چگونه به غواص مصدوم کمک می‌کند؟

1399/09/28   وحید موقوفه‌ای و سلوی پدری

چرا باید از اکسیژن برای غواصان آسیب دیده استفاده کنیم؟ اکسیژن چه تاثیری بر غواص دارد؟ جواب تمام سوالات خود را در این مقاله می‌توانید بخوانید.


زمانــی کــه فــردی بیمــاری برداشــت فشــار (DCI) دارد، عمدتـا حبــاب‌هایــی کــه از الحـاق مولکـول‌هـای نیتـروژن مـی‌باشـند، در بـدن شـکل می‌گیرنـد. بـه هنـگام تنفـس هـوا، نیتـروژن بیشـترین درصــد ترکیــب هوایــی اســت کــه استنشــاق می‌شــود. اگــر غــواص مصــدوم اکســیژن 100% استنشـاق کنـد، نیتـروژن از محیـط تنفسـی‌اش حـذف مـی‌گـردد. در نتیجـه، اکسـیژن استنشـاقی، گرادیان فشـاری بیـن ریـه‌هـا، جریـان خـون و بافـت‌هـای اطـراف ایجـاد مـی‌کنـد کـه امـکان حـذف نیتـروژن بیشـتری از بافـت‌هـا را فراهـم مـی‌نمایـد. از آنجـا کـه نیتـروژن از جریـان خـون و بافـت‌هـا حـذف مـی‌گـردد، نیتـروژن بیشـتری مجـددا از حبـاب‌هـا بـه درون بافـت‌هـای اطـراف آن و سـپس از بافـت‌هـا بـه جریـان خـون جـذب می‌شـود. میـزان نیتـروژن زدایـی بسـتگی بـه اختـلاف فشـار نسـبی بیـن درون حبـاب، بافـت‌هـای مجـاور و جریـان خـون دارد. هرچـه گرادیـان فشـار بیشـتر باشـد، (غلظـت بالاتـر اکسـیژن استنشـاقی)، نیتـروژن سـریع‌تـر بـدن را تـرک مـی‌کنـد. اسـتفاده از غلظـت‌هـای بـالای اکسـیژن در نهایـت ممکـن اسـت منجـر بـه کاهش انـدازه حبـاب شـود.

همـه DCIهـا (آمبولـی گازی شـریانی و عارضـه برداشـت فشـار) نیازمنـد کمـک‌هـای اولیـه بـا اکسـیژن در اسـرع وقـت هسـتند. ایـن مـوارد لزومـا بـر انتقـال متـداول اکسـیژن تاثیـری ندارنـد به جـز موقعیت آسـیب. بـه عنـوان مثـال، اگـر جریـان خـون بـه مغـز قطـع شـود، بافـت‌هایـی کـه از آن رگ تغذیـه مـی‌کننـد از عـدم جریـان خـون خواهنـد مـرد. در صورتـی کـه مصـدوم بـدون مراقبـت باقـی بمانـد بـه سـرعت صدمـه دائمـی یـا مـرگ وی محتمـل خواهـد بـود. در ایـن مـورد، ارائـه اکسـیژن استنشـاقی بـا غلظت بالا ضـروری مـی باشـد.

تنفـس اکسـیژن بـا فشـار نسـبی بـالا دارای اثـرات ثانویـه متعـددی مـی‌باشـد. حبـاب‌هـای نیتـروژن مـی‌تواننـد گـردش خـون در رگ‌هـای خونـی کوچـک را مسـدود کننـد کـه باعـث مـی‌شـود، بافـت‌هـا دچـار کمبـود اکسـیژن (هیپوکسـی) می‌شـوند. تنفـس اکسـیژن بـا غلظـت‌هـای بـالا بـه اکسـیژن‌دار کـردن ایـن مناطـق دچـار هیپوکسـی یـا ایسـکمی کمـک مـی‌کنـد. همچنیـن اکسـیژن بـر میـزان ادم (یـا تـورم) تولیـد شـده توسـط انسـداد عـروق خونـی کوچـک تاثیـر دارد. به خصـوص ایـن امـر بـرای بافـت‌هـای عصبـی کـه فقـدان حـس یـا عملکـرد در آن‌هـا بـروز نمـوده اهمیت ویـژه‌ای دارد. کاهـش در تـورم مـی‌توانـد عملکـرد را بـه بافـت‌هـای عصبـی متأثـر بازگردانـد. لختـه شـدن خـون و تجمـع پالکـت‌هـا زمانـی روی مـی‌دهـد کـه حبـاب‌هـا در جریـان خـون شـکل مـی‌گیرنـد. اگـر غـواص مصـدوم دچـار کـم آبـی شـود، اثـر لختـه شـدن بدتـر خواهد شـد. مطالعـات نشـان داده‌انـد اگـر اکسـیژن بـه غـواص مصـدوم ارائه شـود، میـزان لختـه شـدن بـا کاهـش تعـداد و انـدازه حبـاب‌ها کاهـش مـی‌یابـد. همچنیـن تجویـز مایعـات خوراکـی و مایعـات داخـل وریـدی بـه کاهـش اثـرات کـم آبی بـدن و جلوگیـری از لختـه شـدن خـون کمـک مـی‌کننـد. زمانـی کـه میـزان اکسـیژن در جریـان خـون کاهـش مـی‌یابـد، ایـن کاهـش بـه عنـوان هیپوکسـمی شـناخته می‌شـود. ایـن وضعیـت زمانـی رخ می‌دهدکـه فـرد نزدیـک بـه غـرق شـدن و ریـه‌هـا پـر از آب باشـند. همینطـور در حملـه‌های قلبـی کـه توانایی بـرای گـردش خـون غنـی از اکسـیژن وجـود نـدارد، نیـز مشـاهده مـی‌شـود.
آنچـه از اکسـیژن و فیزیولـوژی آن بـه صـورت واضـح و روشـن اسـت، کمـک‌هـای اولیـه فـوری بـا اکسـیژن بـرای مـوارد صدمـات DCI یـا نزدیـک بـه غـرق شـدن در غواصـان، مزیـت قابـل توجهـی خواهـد داشـت.

 

دقت کنید: همـه غواصـان مصـدوم بایـد توسـط متخصـص مراقبـت‌هـای بهداشـتی در نزدیـک‌تریـن مرکـز پزشـکی خـود را مـورد ارزیابی قـرار دهنـد. درصـورت لـزوم و به عنـوان مرجعی موثـق بـرای دسترسـی بـه پزشـک آمـوزش دیـده در امـور پزشـکی غواصـی مـی‌تـوان بـاخـط مسـتقیم DAN یـا بـا پشـتیبانی اضطـراری DAN تمـاس گرفتـه شـود. 

 

به یاد داشته باشید غواصی را استاندارد و ایمن تجربه کنید تا بتوانید در سنین بالاتر هم غواصی کنید و از شگفتی‌های زیر آب بهره‌مند شوید. چراکه عدم شناخت و عدم اطلاعات استاندارد غواصی باعث آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌شود. مربیان غواصی مجموعه*جزیره‌ سفید آرامش* از کادری جوان، توانمند و متخصص تشکیل شده و با استاندارد‌های روز در غواصی پیشرو و همگام هستند. تیم ما شبانه روز قادر به پاسخگویی سؤالات شما و مشاوره در امور پروژه‌های غواصی است.

 

وحید موقوفه‌ای

کارشناس تولید محتوای مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت جزیره سفید آرامش مجاز می‌باشد.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

1399/09/28   وحید موقوفه‌ای و سلوی پدری

از اینستاگرام ما