2020

استاندارد دوره آموزش غواصی 3 ستاره CMAS

استاندارد دوره آموزش غواصی 3 ستاره CMAS

1400/07/20   وحید موقوفه‌ای

جزیره سفید آرامش برای آگاهی بیشتر از غواصی سه ستاره و دانش بیشتر خانواده‌های عزیز، تمام استانداردها و شرایط آموزشی 2020 کنفدراسیون جهانی cmas را ترجمه کرده و در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهد تا با مطالعه و آگاهی بیشتر به این رشته نوپا و جدید کمک کنیم تا آینده فرزندانمان را در سلامتی و امنیت کامل رقم بزنیم.


اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻮاص ﺳﻪ ﺳﺘﺎره

 
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش: اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺻﻮل ﻟﯿﺪری ﻏﻮاﺻﯽ ﺑﻪ غواص دو ستاره CMAS با تجربه است که آن‌ها را قادر ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻏﻮاﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻏﻮاﺻﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه‌ی 40 متری در ﻣﺤدوده اﯾﻤﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻏﻮاﺻﺎن، ورزﺷﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﻄﺢ آن‌ها ﺑﻪ روﺷﯽ اﯾﻤﻦ و درﺳﺖ در آب‌های آزاد ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

طبقه بندی:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻏﻮاص ﺳﻪ ﺳﺘﺎره CMAS ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻄﺢ اول لیدر غواصی طبقه بندی می‌شود.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻣﺮﺑﯽ و ﮐﻤﮏ ﻣﺮﺑﯽ:

برنامه آموزش 3 ستاره ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﻓﻌﺎل دو ﺳﺘﺎره ارائه شود که ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

حداقل یک مربی یک ستاره ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﺑﺎشد، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯽ دو ﺳﺘﺎره کمک کند.


 ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺪت زﻣﺎن دوره:  

 1. داوطلب باید حداقل 12 ﻏﻮاﺻﯽ در آب‌های آزاد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻏﻮاﺻﯽ ﺣﺪاقل 15 دﻗﯿﻘﻪ در زﯾﺮ آب بماند.
 2. ﺗﻤﺎم ﻏﻮاﺻﯽﻫﺎی روز ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﯾﯽ روز ﯾﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮر روز ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 3. ﻫﻤﻪ ﻏﻮاﺻﯽﻫﺎ در آﺑ‌ﻬﺎی آزاد ﺑﺎﯾﺪ در آﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ ﺳﻄﺢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﻮاﺻﯽ در آﺑﻬﺎی آزاد ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻏﺎرﻫﺎی زﯾﺮ آب، داﺧﻞ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﻣﻐﺮوق ﯾﺎ زﯾﺮ ﯾﺦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 4. CMAS ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر دورهﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت آﻧﻬﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻮاﺻﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.


 ﺻﻼﺣﯿﺖ‌ﻫﺎی ﯾﮏ ﻏﻮاص ﺳﻪ ﺳﺘﺎره CMAS دارای گواهینامه:

ﯾﮏ ﻏﻮاص ﺳﻪ ﺳﺘﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﺑی CMAS ارزﯾﺎﺑﯽ می‌شود، داﻧﺶ ﺗﺌﻮری ﻏﻮاﺻﯽ، ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺠﺎت، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻏﻮص و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﻮاﺻﯽ او در ﺳﻄﺢ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻮده و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﻮاﺻﯽ در آب‌های آزاد و ﻫﺪاﯾﺖ ﻏﻮاﺻﺎن ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ورزﺷﯽ در آبﻫﺎی آزاد ﺑﻌﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن‌دﻫﻨﺪه ﺑﻪ روﺷﯽ اﯾﻤﻦ و درﺳﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻏﻮاص ﺳﻪ ﺳﺘﺎره CMAS واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﻮاﺻﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه‌ی زﯾﺮ اﺳﺖ:

 1.   ﻏﻮاﺻﯽ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻖ 40 ﻣﺘﺮی در ﺻﻮرت ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﻮاص ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن با توجه به الزامات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ
 2. در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻏﻮاﺻﯽ در ﺷﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻏﻮصﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻏﻮاﺻﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 3. اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﻮاﺻﯽ ورزﺷﯽ وﯾﮋه ﮐﻪ آﻣﻮزش‌های ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای آن دﯾﺪه اﺳﺖ.
 4. - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺿﻄﺮاری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﻮاﺻﯽ
 5. ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ دورهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻮاﺻﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﺸﺎر، ﺧﻄﺮات ﻏﻮاﺻﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻤﻨﯽ وﯾﮋه را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر سهمی اکسیژن 1/4 بار غواصی کند.
 6. - ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻏﻮاص اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻏﻮاﺻﯽ و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺑﯽ CMAS عمل کند.
 7. غواص سه ستاره CMAS ﺻﻼﺣﯿﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎرت ﯾﺎ داﻧﺶ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ داوﻃﻠﺒﯽ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ندارد.
 8. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﻠﯽ، آﻣﻮزش ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﯽ دو ﺳﺘﺎره دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.

 

ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻏﻮاص ﺳﻪ ﺳﺘﺎره:

 1.  ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ 18 ﺳﺎل
 2. ﻗﺒﻞ از ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آب، ﻓﺮم اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺪراﺳﯿون CMAS را کامل کند.
 3. ﻓﺮم‌های اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را ﻃﺒﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن CMAS ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﻓﺮض ﺧﻄﺮات ﻏﻮاﺻﯽ اﺳﮑﻮﺑﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آب، اﻣﻀﺎ کند.
 4. 200 متر شنا و 10 دﻗﯿﻘﻪ ﺷﻨﺎوری درﺟﺎ ﺑﺎ ﭘﺎی دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﺪون ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻓﯿﻦ و وت ﺳﻮت در درﯾﺎ 
 5. داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻏﻮاﺻﯽ دو ﺳﺘﺎره
 6. 15ﻣﺘﺮ ﺷﻨﺎی زﯾﺮ آﺑﯽ ﺑﺎ ﺣﺒﺲ ﻧﻔﺲ در زﯾﺮ ﺳﻄﺢ آب ﺑﺼﻮرت اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﻦ و ﻣﺎﺳﮏ
 7. داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻏﻮاﺻﯽ وﯾﮋه ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ زﯾﺮ آب
 8. CMAS ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد می‌کند ﮐﻪ ﻏﻮاص ﺳﻪ ﺳﺘﺎره ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﻠﯽ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اکسیژن و CPR را ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬراﻧد.
 9. CMAS ﺑﺸﺪت ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ درﯾﺎﯾﯽ، دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ آبﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ و دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ درﯾﺎﯾﯽ و...
 10. داشتن گواهینامه امداد و نجات در دریا

 

ﻧﺴﺒﺖﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯽ:

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺑﯽ
ﺗﺌﻮری 12 1
اﺳﺘﺨری 6 1
آب‌های آزاد 6 1

 

ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎمه:

 1. ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻏﻮاص ﺳﻪ ﺳﺘﺎره CMAS ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ داده ﺷﻮد، داوﻃﻠﺐ باید:
 2. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را داشته باشد.
 3. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮی اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را داشته باشد.
 4. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻏﻮاﺻﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻻگ ﺑﻮک ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺪرس دوره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 5. موقفیت کامل در 12 غواصی بین 20 تا 40 متر که هر غوص باید حداقل 15 دقیقه باشد.
 6. داشتن حداقل 50 ﻏﻮاﺻﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻻگ ﺑﻮک ﺑﺎ اﻧﻀﻤﺎم ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻏﻮاﺻﯽ در ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از ﻏﻮصﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه دوره ﻏﻮاﺻﯽ دو ﺳﺘﺎره

 

داﻧﺶ ﻧﻈﺮی و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻏﻮاﺻﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:

ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ: داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﻬﺪات اداری و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫای CMAS و ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻏﻮاص ﺳﻪ ﺳﺘﺎره آگاه باشند.

داﻧﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻏﻮاﺻﯽ: داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﺣﺮﻓﻪای داﻧﺶ ﺗﺌﻮری ﻏﻮاﺻﯿﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ مربی CMAS باشد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻏﻮص: داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻏﻮص، ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﻮص ﺗﺎﺛﯿﺮ می‌ﮕﺬارﻧﺪ، روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻏﻮاﺻﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺎز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺿﻄﺮاری و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻏﻮاﺻﯽ اﯾﻤﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ زﯾﺮ آب: داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻣﻮرد ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ زﯾﺮ آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻏﻮاﺻﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ: داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺮ آب، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻮاﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

غواصی دکو یا غواصی برداشت فشار: داوطلب باید آموزش‌های مربوط به غواصی دکو را تنها به‌صورت تئوری همراه با آموزش عملی شبیه سازی شده در محدوده‌ی ایمن را آموخته باشد تا بتواند غواصی دکو را به صورت تئوری در سطح مناسب برنامه ریزی و اجرا کند.

 

دانش لیدری غواصی:

داوطلب باید دارای سطح حرفه‌ای دانش و آگاهی از موضوعات لیدری غواصی باشد که به آن‌ها اجازه می‌دهد غواصی در آب‌های آزاد را در همه شرایط معمول در محیط محلی خود برنامه ریزی اجرا و هدایت کند و همچنین در غوص‌ها به‌عنوان دستیار آموزشی مربیان CMAS در طول برنامه‌های آموزشی غواصی خدمت کند.

توسعه شغلی:

داوطلب باید اطلاعات توسعه شغلی خود را با توجه به شرایط فدراسیون ملی CMAS تهیه کند.

قایق:

داوطلب باید دانش مقدماتی در مورد قایق‌رانی یک قایق کوچک را داشته باشد.

 

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﻤلی:

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻏﻮاﺻﯽ اﺳﮑﻮﺑﺎ در آبﻫﺎی ﻣﺤﺪود:

داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی آﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮد را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ فدراسیون CMAS را به مربی CMAS نشان دهد.

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻏﻮاﺻﯽ اﺳﮑﻮﺑﺎ در آبﻫﺎی آزاد:

 1. داوﻃﻠﺐ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﯿﺪر ﻏﻮاﺻﯽ ﺑﺎ ﻏﻮاﺻﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻤﻨﯽ آن‌ها ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ.
 2. داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮای ﻏﻮاﺻﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﻏﻮاﺻﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ اﺳﮑﻮﺑﺎ را در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
 3. داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻟﯿﺪری ﻏﻮص در ﻋﻤﻖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﻏﻮاص ﺳﻪ ﺳﺘﺎره ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ شود را به طور شایسته نشان دهد.

ارزیابی:

دانش

 1. داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ، داﻧﺶ ﻏﻮاﺻﯽ اﺳﮑﻮﺑﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯽ دو ﺳﺘﺎره CMAS نشان دهد. اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ ﻧﻈﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻏﻮاﺻﯽ و ﻟﯿﺪری ﻏﻮص را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻪ ﺳﺘﺎره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ را آزﻣﻮن ﮔﯿﺮد.
 2. داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﻮن ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﺑﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.

گواهینامه:

 1. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ دوره آﻣﻮزﺷﯽ، ﺑﻪ داوﻃﻠﺐ ﮐﺎرت ﺳﻪ ﺳﺘﺎره ﻏواص CMAS اﻫﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

وحید موقوفه‌ای

کارشناس تولید محتوای مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت جزیره سفید آرامش مجاز می‌باشد.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

1400/07/20   وحید موقوفه‌ای

از اینستاگرام ما